5 stycznia 2017

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty akredytacyjnej w 2018 roku

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 roku opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227. poz. 2247 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227 poz. 2248) oraz w związku z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami) a także w związku z art. 118 ust. 10 i art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami) ustalam wysokość opłaty, jaką powinny wnosić w 2018 roku placówki, ośrodki i instytucje rynku pracy prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji (z wyłączeniem placówek, ośrodków i instytucji rynku pracy, które całość kształcenia prowadzą nieodpłatnie) w wysokości 1017 zł (jeden tysiąc siedemnaście złotych).

Opłatę akredytacyjną wnosi się na rachunek bankowy:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie
25 1010 1397 0035 0622 3100 0000
tytułem „Opłata za akredytację”.

Zgodnie z art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) z wniesienia opłaty zwolnione są podmioty, które całość kształcenia prowadzą nieodpłatnie.

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późn. zm.) oraz z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248 z późn. zm.) opłata, od chwili złożenia wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.

Załączniki

Wzór wniosku o przyznanie akredytacji
Data: 2017-11-21, rozmiar: 33 KB