5 kwietnia 2017

Szacunkowe dane do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 31 marca 2017 r., poz. 691.), oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 22 marca 2017 r., poz. 617), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U.  z dnia 20 marca 2017 r., poz. 590) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych (klasa I, II, III, IV, V, VI, VII) oraz gimnazjów (klasa I, II, III) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 roku należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Załączniki otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną, dostępne są również na stronie MEN w zakładce : Kształcenie i wychowanie ->  Darmowe podręczniki, -> Dotacja celowa na podręczniki.

Należy również wypełnić tabelę o liczbie szkół wnioskujących o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z podziałem na publiczne i niepubliczne.

W załączeniu tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów (zał. 2).

Wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i 5) i informację o liczbie szkół wnioskujących o udzielenie dotacji celowej (zał. 1) podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać do dnia 27 kwietnia 2017 roku pocztą elektroniczną (skan) na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl

UWAGA!

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz (załącznik nr 5).

Bardzo Państwa proszę o rzetelne i przemyślane ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Telefon do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk  89 52 32 559
Anna Śliczyńska 89 52 32 559

 

Załączniki