19 maja 2017

Specjaliści o bezpieczeństwie

Z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach wspólnie realizowanego projektu edukacyjnego „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” 18 maja br. odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół na temat bezpieczeństwa. Podczas spotkania specjaliści mówili o przemocy rówieśniczej, zagrożeniach w sieci, handlu ludźmi oraz obowiązkach szkół w zakresie zapewniania warunków bezpieczeństwa podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ponadto podjęto kwestie dotyczące reagowania szkoły w sytuacjach trudnych oraz postępowania pedagogów w chwili wykroczeń dzieci i młodzieży. We wszystkich wystąpieniach podkreślano znaczenie prowadzonej w szkole profilaktyki. Prelegenci akcentując wieloaspektowość pojęcia bezpieczeństwo, wskazywali na potrzebę uświadamia uczniom konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kolejne szkolenie z tego cyklu, ze względu na duże zainteresowanie nauczycieli, odbędzie się jeszcze w tym roku szkolnym.