24 maja 2017

Komunikat – Przypomnienie o obowiązku zgłaszania organizacji wypoczynku

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku

W związku ze zbliżającym się okresem ferii letnich przypominam o obowiązku zgłoszenia organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży kuratorowi właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 – tekst jednolity – obwieszczenie z dnia 31 października 2016 r.;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

WAŻNE: Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku, która znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://wypoczynek.men.gov.pl) i przesłane kuratorowi oświaty w terminach:

  • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
  • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale tylko w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

UWAGA: Za dotrzymanie terminu uznawana będzie data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu do kuratorium w przypadku osobistego dostarczenia zgłoszenia w wersji papierowej. Skuteczne zgłoszenie wypoczynku następuje po wysłaniu lub dostarczeniu osobiście kuratorowi oświaty zgłoszenia w formie papierowej.

DEFINICJA WYPOCZYNKU

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek  organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Podstawowe informacje, akty prawne i niezbędne załączniki dotyczące zasad zgłaszania i organizacji wypoczynku umieszczone są na stronie internetowej kuratorium oświaty www.ko.olsztyn.pl w zakładce Rodzice i uczniowie – Wypoczynek.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki