7 sierpnia 2017

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji,
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Aktywna tablica”, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 i 949) składają wnioski o udział w Programie „Aktywna tablica” oraz wnioski
o udzielenie wsparcia finansowego.
Wsparcie finansowe dla szkoły może być udzielone na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w ust. 5 ww. rozporządzenia w maksymalnej wysokości 14 000 zł. Organy prowadzące zapewniają wkład własny dla każdej szkoły w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe przesyłają wnioski zawierające:
– listę szkół zgłoszonych do udziału w Programie,
– wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
– oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie,
– oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie
pocztą tradycyjną podpisane przez osobę reprezentującą urząd na adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 roku.
Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe należy wypełnić w formie elektronicznej
i przesłać na adres: jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl lub estolarczyk@ko.olsztyn.pl (tylko do jednej
ze wskazanych osób) do dnia 13 września 2017 roku.
Zapisy w formie elektronicznej muszą być zgodne z dokumentami przesłanymi w formie papierowej.
Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dołączają również dokumentację potrzebną do sporządzenia umowy (kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/aktualny KRS/kserokopię dowodu osobistego).
Harmonogram realizacji Programu dostępny jest pod adresem:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/rm-111-116-17-obieg-uchw.-nr-108-rm-z-2017-r.-program-aktywna-tablica.pdf
Ponadto przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe
w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego,
przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej. W przypadku nieuzyskania w poprzednim roku wsparcia finansowego organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek.
Nadmieniam, że wnioski niepełne lub złożone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Do pobrania:

1) Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie „Aktywna tablica”,

2) Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

3) Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe (należy przesłać pocztą elektroniczną na ww. wskazany adres e- mailowy).

Lista najczęściej pojawiających się pytań

 

Sporządziły:
Jolanta Marcinkiewicz, Elżbieta Stolarczyk
jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl, estolarczyk@ko.olsztyn.pl
tel. 89/52 32 533, 89/52 32 559