6 września 2017

Zapotrzebowanie środków na wypłatę stypendiów za okres od września do grudnia 2017 roku

Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast

Wójtowie  Gmin

 

ZK.3146. 1 .AŚ.2017

Olsztyn,   5  września 2017 roku

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  od  września do grudnia 2017 roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod warunkiem zabezpieczenia udziału własnego minimum 20%   kosztów realizacji dotowanego zadania.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać  do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 14 września  2017roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub sliczynska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania).  Kolumna
z kwotami  naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem  żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk  89-5232-559

Zał. 2.

  1. Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od  września do grudnia  2017 roku
  2. Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień  2017 roku.