11 września 2017

Komunikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018

KOMUNIKAT
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
w sprawie uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych
w roku szkolnym 2017/2018


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Szkoła podstawowa – laureaci konkursu przedmiotowego

Egzamin ósmoklasisty od 2019 r.

1) W latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych z roku szkolnego 2017/2018:

 • celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu w roku szkolnym 2017/2018,
 • zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
 • uzyskanie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku,
 • przyjęcie w pierwszej kolejności po ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Uwaga:
Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są:
1) zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu objętego tym egzaminem. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku,
2) przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Dotychczasowe gimnazjum – laureaci konkursu przedmiotowego

Egzamin gimnazjalny

Część pierwsza – humanistyczna:

 1. zakres języka polskiego,
 2. zakres historii i wiedzy o społeczeństwie.

Część druga – matematyczno-przyrodnicza:

 1. zakres matematyki,
 2. zakres przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, fizyka, geografia.

Część trzecia – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Na zaświadczeniu uczniowie otrzymują najwyższy wynik z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku części trzeciej – najwyższy wynik z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018:

 • zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego, nauczanego jako język obowiązkowy – z części trzeciej egzaminu,
 • uzyskanie najwyższego wyniku z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; w przypadku części trzeciej egzaminu – uzyskanie najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu,
 • przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia), o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe.