22 września 2017

Konkurs MEN „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Konkurs skierowany jest do pedagogów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na ich rzecz lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Zadaniem głównym jest przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Konieczne jest prawidłowe wypełnienie internetowego zgłoszenia na stronie MEN. Następnie trzeba przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego zgłoszony kandydat powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel-Wolontariusza Roku”.

Kto może zgłosić nauczyciela do konkursu?

Zgłoszenia Nauczyciela-Wolontariusza może dokonać dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, inny nauczyciel, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji lub organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.

Zgłoszenia można przesyłać do 1 października 2017 roku

Przy ocenie filmów będzie brana pod uwagę m.in. skala działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni nauczyciele posiadający 2-letni staż pracy w szkole/placówce, którzy otrzymali wyróżniającą ocenę. W konkursie mogą wziąć udział również nauczyciele polonijni z całego świata.

„Nauczyciela-Wolontariusza Roku” poznamy do 14 października 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w Warszawie. Trzej zwycięzcy otrzymają nagrodę finansową Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: men.gov.pl