10 października 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja dotycząca składania wniosków

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne przesyłają pocztą tradycyjną wnioski wraz z zestawieniem szkół/ bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek podpisane przez osobę reprezentującą urząd na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zestawienia szkół/bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek należy również wypełnić w formie elektronicznej i przesłać na adres jkonczal@ko.olsztyn.pl do 15 listopada 2017 r.

Zapisy w formie elektronicznej muszą być zgodne z dokumentami przesłanymi w formie papierowej.

Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku i zestawienia zbiorczego (przesłanego do Kuratorium Oświaty) dołączają również dokumentację potrzebną do sporządzenia umowy (kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/aktualny KRS/kserokopię dowodu osobistego).

Jednocześnie zwracam Państwa uwagę na kwestie finansowe, tj.:

1) przy wnioskowanej dotacji 2 480,00 zł dla szkoły (liczba uczniów do 70) wkład własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 620,00 zł.,

2) przy wnioskowanej dotacji 4 000,00 zł dla szkoły (liczba uczniów od 71 do 170) wkład własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 1 000,00 zł.,

3) przy wnioskowanej dotacji 12 000 zł dla szkoły (liczba uczniów powyżej 171) wkład własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 3 000,00 zł.,

4) przy wnioskowanej dotacji 4 600,00 zł dla bibliotek pedagogicznych wkład własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 1 150,00 zł.

Ponadto przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. W przypadku nieuzyskania w poprzednim roku wsparcia finansowego organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek.

Jeżeli zespół stanowi jednostkę organizacyjną, w której jest jedna biblioteka, to zespół składa jeden wniosek. Szkoła wchodząca w skład zespołu może składać oddzielny wniosek, jeżeli w jej strukturze znajduje się odrębna biblioteka.

Podczas wypełniania wniosku należy pamiętać, że w przypadku szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół (posiadającej odrębną bibliotekę) należy wpisać pełną nazwę szkoły wraz z miejscowością, a po niej wpisać również pełną nazwę zespołu szkół, np. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Olsztynie; Zespół Szkół nr 1 w Olsztynie.

We wniosku należy wpisać liczbę uczniów uczęszczających odpowiednio do szkoły/zespołu szkół (proszę pamiętać, że w przypadku zespołów szkół, w skład których wchodzą przedszkola lub oddziały przedszkolne, dzieci z tych oddziałów nie wliczamy do ogólnej liczby uczniów; jak również do ogólnej liczby uczniów nie wliczamy słuchaczy szkół dla dorosłych wchodzących w skład zespołu).

Zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej powinien zawierać informacje dotyczące posiadania czytelni, liczby książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, rocznej liczby wypożyczeń, specjalistycznego oprogramowania do zarządzania biblioteką, dostosowanie pracy biblioteki do potrzeb uczniów (liczby godzin pracy biblioteki w tygodniu).

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
           Krzysztof Marek Nowacki

Do pobrania:

1) wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej,
2) wniosek organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną,
3) zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek
4) zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek (urzędy miast i gmin, powiaty, stowarzyszenia i inne podmioty).
5) Harmonogram
6) Dostęp do bazy pytań i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: men.gov.pl

Załączniki