12 października 2017

Wzór zawiadomienia o wyjeździe zagranicznym uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Przypominam o obowiązkach dyrektora szkoły wynikających z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do ustawy, a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 z późn. zmianami).

  • Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę – /art. 7 ust. 2 pkt 6 Karta Nauczyciela/
  • Dyrektor szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i placówkę – / art. 39 ust. 1 pkt. 5a ustawy o systemie oświaty/ – 68 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo oświatowe.
  • Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek – 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Rozporządzenie określa również zasady postępowania w przypadku powzięcia wiadomości o wypadku.
  • Dyrektor szkoły wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez – /§ 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki / oraz zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas wycieczek i imprez w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.” – /9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki/

Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki i imprezy ponosi dyrektor szkoły. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi i młodzieżą biorącą udział w wycieczce (imprezie) dyrektor szkoły (placówki) wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wycieczki, rodzaju środka lokomocji.

Przy ustaleniu liczby opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie w organizacji wycieczek, sposób zorganizowania wycieczki (np. we współpracy z biurem podróży), stopień zdyscyplinowania grupy uczniów, itp. Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna ulega zmniejszeniu, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny stanowią inaczej oraz w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stałej opieki lub pomocy.

Należy pamiętać, że tzw. „czas wolny” w trakcie trwania wycieczki/imprezy należy rozumieć jako czas wolny od zwiedzania lub innych form edukacyjnego wykorzystania czasu wycieczki, a nie jako czas wolny od bezpośredniego dozoru opiekunów.

Przypominam również, że organizowane przez szkoły wycieczki powinny realizować cele zgodne z przepisami prawa oświatowego, w tym z treściami zawartymi w programach nauczania, a nie tylko spełniać wyłącznie charakter wypoczynkowy.

W załączeniu wzór zawiadomienia o wyjeździe zagranicznym uczniów. Powyższy załącznik zamieszczony jest na stronie internetowej kuratorium oświaty w zakładce: Rodzice i uczniowie-Wypoczynek-Wycieczki.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

WZÓR - zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym
Data: 2017-10-12, rozmiar: 15 KB