16 listopada 2017

Informacja o możliwości ubiegania się o środki finansowe na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z niepełnym wykorzystaniem kwoty przeznaczonej w Ustawie z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017 r., poz.1774), trwają prace nad zmianą ww. Ustawy. W związku z tym będzie możliwość ubiegania się  o środki finansowe na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001774/T/D20171774L.pdf

 

Wnioski o dotacje mogą składać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie szkół na rzecz których nie zostały do tej pory złożone wnioski o ww. dotację,
  2. jednostka samorządu terytorialnego, w zakresie szkół które wcześniej złożyły wnioski o ww. dotację, jednak w kwocie nie przekraczającej 6700 zł z obu wniosków,
  3. inne podmioty prowadzące szkoły publiczne, w tym ministrowie oraz podmioty prowadzące szkoły publiczne na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Wniosek, o którym mowa powyżej zawiera:

  • dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego szkołę:
  1. a) nazwę,
  2. b) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego:

– określenie jej typu,

– identyfikator jednostki samorządu terytorialnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60),

  1. c) adres do korespondencji,

2) nazwę i adres szkoły,

3) wnioskowaną kwotę dofinansowania,

4) oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej finansowanych ze środków publicznych,

5) klasyfikację budżetową, zgodnie z którą możliwe będzie przekazanie dotacji – dział, rozdział, paragraf,

6) oświadczenie podmiotu prowadzącego szkołę, w zakresie szkół, które wcześniej złożyły wnioski o ww. dotację, iż łączna kwota przyznana na jeden gabinet nie przekroczy 6700 zł.

 

Przedmiotowe wnioski należy składać w formie elektronicznej (e-puap lub e-mail: katarzyna.dosla@uw.olsztyn.pl – skany dokumentów opatrzone podpisem osoby upoważnionej) w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

 

Podziału rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1 dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, właściwymi ministrami będącymi podmiotami prowadzącymi szkoły publiczne i wojewodami, nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 r.

 

Wnioski mogą obejmować tylko i wyłącznie elementy wyposażenia wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 ze zm.) w załączniku nr 4, cz. III, punkt 4.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001248/O/D20131248.pdf

 

W przypadku ponownego wniosku na szkoły, które zostały ujęte w pierwszym postępowaniu, istotne jest, aby kwota z ponownego wniosku nie przekroczyła łącznie 6 700 zł, i aby planowany zakup dotyczył rzeczy określonych z ww. rozporządzenia, które nie były objęte pierwszą umową.