30 listopada 2017

Konkurs „Nauczyciel – Innowator”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na Nauczyciela – Innowatora, który w ramach przedsięwzięcia zostanie wyłoniony do końca 2017 r. (jeden na terenie województwa) i nagrodzony nagrodą rzeczową.

Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczyciele szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczyciele publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów – nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”. Warunkami konkursu są objęte wszystkie szkoły, nie tylko te, które wzięły udział Programie Aktywna tablica w 2017 r.

Konkurs polega na przygotowaniu przez szkołę filmu (nie przekraczającego 15 minut) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy określonych w rządowym programie Aktywna tablica.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły do 22 grudnia 2017 r. na adres poczty elektronicznej Kuratorium Oświaty w Olsztynie ( ko@ko.olsztyn.pl ). Zgłaszający może zgłosić jeden film, wykonany samodzielnie na potrzeby konkursu. Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. Zgłaszający zamieszcza film w wybranym miejscu, podając w zgłoszeniu link do strony, na której ten film się znajduje. Zgłoszenie, o którym mowa w regulaminie konkursu „Nauczyciel – Innowator”, musi zawierać:

  • tytuł scenariusza filmu;
  • link do strony, na której znajduje się film;
  • imię/imiona i nazwisko Nauczyciela-Innowatora zgłoszonego do Konkursu;
  • pełną nazwę szkoły w której zatrudniony jest Nauczyciel-Innowator;
  • informację dotyczącą nauczanego przedmiotu, stanowisko pracy;
  • imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej film do Konkursu;
  • uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony nauczyciel powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel -Innowator”;
  • skan oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich do filmu na Organizatora konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do regulaminu),
  • skan zgody/zgód osób występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do regulaminu),
  • skan oświadczenia o wyrażaniu zgody przez nauczyciela na udział w konkursie (wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do regulaminu).

Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników konkursu jednego laureata, który otrzyma tytuł „Nauczyciel-Innowator” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej. Rozdanie nagród nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie. O jej terminie laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.