20 grudnia 2017

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r.

Przypominamy o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2018 r. sprawozdania z realizacji zadań realizowanych w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2017 r.

 

UWAGA! Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania organ prowadzący sporządza zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (sprawozdanie organu prowadzącego z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna+ oraz sprawozdanie szkoły z projektów realizowanych
w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna +). Do sprawozdania końcowego organ prowadzący
dołącza zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu
„Bezpieczna+”,  z wyszczególnieniem poniesionych wydatków
oraz rozliczenie dotacji z dokładnością
do groszy
sporządzone zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do umowy.
Załączniki poniżej.

 

UWAGA! Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione. W części sprawozdania dotyczącej informacji o osiągniętych trwałych rezultatach należy wskazać rezultaty, które wskazują na pozytywne zmiany w stosunku do sytuacji określonej w diagnozie potrzeb realizacji planowanych działań. Konieczne jest określenie wskaźników liczbowych, procentowych w korespondencji
z zaplanowanymi działaniami.

 

Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę, kopię sprawozdań szkół uczestniczących w programie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków z realizacji programu i rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

  1. Piłsudskiego 7/9,

10-959 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczna+”.

Ponadto prosimy o przekazanie wersji edytowalnej (Excel) załącznika nr 2 do umowy – sprawozdanie organu prowadzącego z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna+ oraz sprawozdanie szkoły z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna + na adres e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

W przypadku pytań informacji udzielają:

– z zakresu spraw merytorycznych: p. Angelika Pouch,  tel. 89 52 32 469,

– z zakresu spraw księgowych: p. Irena Śliczyńska,  tel. 89 52 32 559

 

Załączniki:

– Załącznik nr 1 Bezpieczna+ – sprawozdanie – cel szczegółowy nr 2

załącznik nr 2 – zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu “BEZPIECZNA +”, z wyszczególnieniem poniesionych wydatków,

załącznik nr 3 – rozliczenie dotacji za 2017 roku  – “Bezpieczna +”

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

 

 

Załączniki