27 grudnia 2017

Rozliczenie rezerwy celowej – Wychowanie przedszkolne za 2017 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, korzystając z elektronicznej aplikacji do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017 (wzór rozliczenia do pobrania), o sporządzenie dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rozliczenia należy dokonać do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona, czyli do 31 stycznia 2018 roku. Mimo terminu wskazanego w rozporządzeniu proszę o, w miarę możliwości, wcześniejsze przesłanie powyższego sprawozdania.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, by przy sporządzaniu rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy załącznika MEN), liczba wychowanków wychowania przedszkolnego na dzień 30.09.2016 roku oraz na dzień 30.09.2017 roku była zgodna z danymi z SIO.

Uprzejmie informuję, że na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce JST została umieszczona tabela (do pobrania) z wykazem jednostek samorządu terytorialnego przedstawiająca liczbę wychowanków wychowania przedszkolnego, ujętą do naliczenia dotacji celowej na 2017 rok -dane według SIO na 30.09.2016 roku (kolumna zaznaczona kolorem żółtym ) oraz liczbę wychowanków wykazanych według SIO na 30 września 2017 roku (kolumna zaznaczona kolorem zielonym).

Wykaz ten posłuży Państwu do ujednolicenia danych przy sporządzaniu rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017.

W załączniku MEN sprawozdania:
w wierszu 2 należy wpisać liczbę wychowanków na dzień 30.09.2016 roku z kolumny zaznaczonej kolorem żółtym,
w wierszu 3 należy wpisać liczbę wychowanków na dzień 30.09.2017 roku z kolumny zaznaczonej kolorem zielonym. Liczbę tę można wpisać pod warunkiem, że nie zmieni się ona po zweryfikowaniu przez Państwa danych, w przeciwnym razie należy wpisać liczbę rzeczywistą według danych SIO po korektach.

Wypełniony załącznik (dla potrzeb MEN) dotyczący rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w formie papierowej, podpisany przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać, w miarę możliwości, do 12 stycznia 2018 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 7/9.

Telefon do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk, Anna Śliczyńska, Karina Gawrońska 89 52 32 559.

Zał.

  1. Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (załącznik MEN)
  2. Tabela – wykaz JST przedstawiający liczbę wychowanków wychowania przedszkolnego

Uwaga! Do rozliczenia dotacji za rok 2017 zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) stosować się będzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875).

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty

Załączniki