19 lutego 2018

Stypendia socjalne na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2018 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod warunkiem zabezpieczenia udziału własnego minimum 20% do kosztów realizacji dotowanego zadania.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 22 lutego 2018 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub kgawronska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania). Kolumna z kwotami naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk, Karina Gawrońska 89-5232-559

Warmińsko – Mazurski Wicekurator
Wojciech Cybulski

Załączniki