9 marca 2018

Nabór na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” – rekrutacja do 22.03.2018 r. (zmiana warunków przez ORE)

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest warunek zamieszkania lub/i zatrudnienia kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

  1. zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego,posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
  2. będące nauczycielami kształcenia zawodowego,zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe ),
  3. posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
  4. będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
  5. pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
  6. będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Rekrutację trenerów z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego prowadzi Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 15.00 (zmiana – decyzja ORE)

Informacja o dokonanym wyborze kandydatów na trenerów – koordynatorów wraz z listą rezerwową zostanie umieszczona na stronie Kuratorium po zakończeniu prac Komisji nie wcześniej niż 23.03.2018 r. (zmiana ORE).

Jednocześnie Informuję, że w procesie rekrutacji w Kuratorium Oświaty w Olsztynie z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego zostanie wytypowana 25  osobowa grupa kandydatów na trenerów – koordynatorów oraz stworzona co najmniej 25  osobowa  lista rezerwowa.

Informacje dotyczące zwrotu kosztów za nocleg oraz dojazd:

“Nocleg w kraju jest kwalifikowalny, w przypadku wsparcia trwającego dłużej niż jeden dzień w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej),  a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.

Zwrot kosztów dojazdu jest kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 11 klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości.”

Informuję, że udział w projekcie polega na odbyciu trzydniowego szkolenia w mieście wojewódzkim i kończy się z dniem zakończenia projektu tj. 30 czerwca 2018 roku.

Planowany termin i miejsce szkolenia dla województwa warmińsko-mazurskiego (zgodnie z harmonogramem ORE):  16-18 maja – Olsztyn.

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze
Data: 2018-02-13, rozmiar: 77 KB
Wymagania wobec kandydatów
Data: 2018-02-13, rozmiar: 59 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 63 KB
Deklaracja współpracy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 83 KB