22 marca 2018

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2018 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Informuję, że w 2018 roku termin składania wniosków o przyznanie:

  • nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa 18 maja 2018 r.
  • nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 22 czerwca 2018 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

  1. pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora);
  2. wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (załącznik_nr_1), (załącznik_nr_2);

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 nr 131 poz. 1078) nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz nagroda Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty może być przyznana nauczycielowi, który:
1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata,
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy,
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (…).

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem.

Wnioski muszą być dostarczone bezpośrednio do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn (osobiście lub pocztą) w ww. terminach.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno-Prawny), tel. 89 5232 316.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Podstawa prawna:

  1. Art.49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 Nr 131, poz. 1078 ze zm.).

Załączniki