11 kwietnia 2018

Dotacja podręcznikowa – szacunkowe dane 2018

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z dnia 30 marca 2018 r., poz. 655), oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2018 r., poz. 615) zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych (klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) oraz dotychczasowych gimnazjów (klasa III) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2018 r. należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Załączniki nr 4 i nr 5 (dla dyrektorów szkół załączniki nr1 i nr 2) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności oraz podanymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji stanowią załączniki niniejszego pisma.

Załączniki nr 4 i nr 5 dostępne są również na stronie MEN w zakładce: Kształcenie i wychowanie -> Darmowe podręczniki -> Dotacja celowa na podręczniki.

W załączeniu tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów .

Wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i nr 5) o udzielenie dotacji celowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać do dnia 5 maja 2018 roku pocztą elektroniczną (skan) na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub na adres: sliczynska@ko.olsztyn.pl

Uwaga!

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz (załącznik nr 5).

Bardzo Państwa proszę o rzetelne i przemyślane ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 5 maja 2018 roku.

Telefon do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk, Anna Śliczyńska 89 523-25-59

 

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki