13 kwietnia 2018

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II”

Ministerstwo Edukacji  Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. został ogłoszony konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II” w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Podstawowym celem konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji oraz pilotaż wypracowanych rozwiązań.

Jedno z założeń konkursu wymaga, aby realizatorzy projektów nawiązali współpracę z CKZiU oraz CKP. Współpraca ta ma dotyczyć wszystkich zawodów z branży, której dotyczy dany projekt.

Beneficjentem projektów w ramach konkursu mogą być:

  • przedsiębiorcy lub pracodawcy,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją SZOOP dla PO WER,
  • samorząd gospodarczy i zawodowy,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe,
  • organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych właściwe dla branż.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do konkursu, są dostępne na stronie: efs.men.gov.pl

Pytania w zakresie konkursu należy kierować na adres: konkurs.pnz@men.gov.pl lub bezpośrednio do opiekuna konkursu Pana Pawła Padzika – tel. 22 34 74 619.