13 kwietnia 2018

Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia – II edycja”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. został ogłoszony konkurs Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia – II edycja” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji oraz indywidualnych specjalistów/trenerów tworzących system wspomagania pracy szkoły w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

W ramach konkursu pracownicy instytucji systemu wspomagania/trenerzy zostaną przeszkoleni z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się rynku pracy. Każdy z przeszkolonych uczestników zobligowany będzie do zrealizowania wspomagania w minimum 1 szkole/placówce/przedszkolu.

W ramach projektów, które otrzymają dofinansowanie w konkursie pracownicy instytucji systemu wspomagania/indywidualni trenerzy zostaną przygotowani do:

  1. wspomagania szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły),
  2. prowadzenia międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
  3. specjalistycznego wsparcia w zakresach kompetencji kluczowych uczniów decydujących o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektów w niniejszym konkursie – grupą docelową – mogą być:

  • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych,
  • doradcy metodyczni,
  • indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. wymienionych instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy).

Beneficjentem lub partnerem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne, które posiadają zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591). Oznacza to możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty, które same nie posiadają ww. zadań statutowych, ale zawiążą partnerstwo z organizacją/instytucją, która je posiada.

Dzięki Państwa pomocy, ze wsparcia w ramach tego konkursu będzie mogło skorzystać więcej podmiotów tworzących nowy model wspomagania szkół/przedszkoli/placówek, będący częścią systemu doskonalenia nauczycieli.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: efs.men.gov.pl

Pytania w zakresie konkursu należy kierować na adres: konkurs.wspomaganie@men.gov.pl lub bezpośrednio do opiekuna konkursu Pani Aleksandry Michej – tel.: 22 34 74 617.