16 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2018

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 56/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmienionego Zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2018 r., na posiedzeniach w dniach 14 i 15 maja 2018 r. dokonał oceny wniosków złożonych w ramach ww. programu.

Do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 80 wniosków organów prowadzących, dotyczących 135 szkół podstawowych. Wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 1 876 289,60 zł. Przyznana kwota wsparcia finansowego dla 108 szkół podstawowych wynosi 1 498 290,00 zł. .

W załączeniu lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z przyznaną wysokością dotacji.

Ponadto informuję, że umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących szkoły.

Zapraszamy w kwietniu 2019 r. do udziału w ostatniej edycji Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Kontakt:
Dariusz Człapiński, dczlapinski@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 533
Karina Gawrońska, kgawronska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 559

Załączniki