7 sierpnia 2018

Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z dnia 30 marca 2018 r., poz. 655), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 23 marca 2018 r., poz. 611) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2018 r., poz. 615). W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie aktualizacji złożonych wniosków niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych (klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) oraz dotychczasowych gimnazjów (klasa III) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Aktualizację wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2018 r. należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Załączniki nr 4 i nr 5 (dla dyrektorów szkół załączniki nr 1 i nr 2) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności oraz podanymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji stanowią załączniki niniejszego pisma.

Załączniki nr 4 i nr 5 dostępne są również na stronie MEN w zakładce: Kształcenie i wychowanie -> Darmowe podręczniki -> Dotacja celowa na podręczniki.

W załączeniu tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów (uwaga – w tabeli uległy zmianie wysokości wskaźników).

Wypełnione korekty wniosków (załącznik nr 4 i nr 5) o udzielenie dotacji celowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub na adres: kgawronska@ko.olsztyn.pl, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 7 września 2018 r.

Uwaga!

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz (załącznik nr 5).

Nadmieniam, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 767) w 2018 roku obowiązuje jeden rozdział klasyfikacji budżetowej 80153 dla dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Jeżeli w wyniku aktualizacji wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Bardzo Państwa proszę o rzetelne i przemyślane ustalenia aktualizacji wnioskowanej wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 7 września 2018 roku.

Telefon do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk 89 523 23 83.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki