3 grudnia 2018

Rozliczenie Wyprawki szkolnej za 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) oraz uchwałą Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia dotacji w zakresie dofinansowania podręczników uczniom według załączonego wzoru (tabela).
W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumnę pod nazwą „liczba uczniów” oraz kolumnę pod nazwą „wysokość wykorzystanej dotacji” (proszę wpisać faktyczną kwotę wykorzystaną z dokładnością do groszy).

Jednocześnie przypominam, że termin realizacji zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników upływa z dniem 30 listopada 2018 roku.

Kwoty zwróconych środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujętych w tabeli muszą być zgodne z kwotą środków zwróconych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie w miejscu znajdującym się w tabeli.

Wypełnioną tabelę w formie papierowej, podpisaną przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 14 grudnia 2018 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.

Zgodnie z opracowanym Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 i 2203 ), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowej szkole pierwszego stopnia, klas I i II branżowej szkoły  pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art.3. pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym także zakupu materiałów edukacyjnych, wynosi:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. do kwoty 175 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia, do pracy. do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego. do kwoty 445 zł

Telefon do kontaktu: 89 52 32 559
Anna Śliczyńska

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Tabela
Data: 2018-12-04, rozmiar: 49 KB