7 grudnia 2018

Rozliczenie finansowe „AKTYWNA TABLICA” za 2018 rok – Gminy i Powiaty

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2018 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

  1. Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę w sprawie rozliczenia Rządowego programu – „Aktywna tablica” (które należy wypełnić do części II włącznie)
  2. Zał. 1 – tabela – dotyczy rozliczenia dotacji za 2018 rok z dokładnością do groszy w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej
  3. Zał. 2 – tabela – dotyczy zestawienia wydatków oraz zestawienia faktur opłaconych w ramach Programu
  4. Oświadczenie organu prowadzącego – dotyczy zgodności zakupionych pomocy dydaktycznych ze złożonym wnioskiem oraz z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 roku poz. 1401).

Ponadto proszę o dołączenie:

5. Kserokopii sprawozdania dyrektora szkoły w sprawie rozliczenia Rządowego programu – „Aktywna tablica” (wypełnionego do części II włącznie)
6. Kserokopii faktur za zakupione pomoce dydaktyczne
7. Kserokopii faktur za zakupiony sprzęt komputerowy
8. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.)

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Pomoce dydaktyczne znajdujące się na fakturze za zakupione pomoce dydaktyczne muszą być zgodne z § 2, ust. 5, pkt. 1-4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, form, i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 roku poz. 1401).

Faktura za zakupiony sprzęt komputerowy winna wystąpić tylko wtedy, gdy jednostka samorządu terytorialnego składając wniosek o dotację wykazała wkład własny rzeczowy. Zgodnie z § 3, ust. 4 pkt. 2 ww. rozporządzenia sprzęt winien być zakupiony w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 11 stycznia 2019 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Karina Gawrońska 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Oświadczenie Organu Prowadzącego
Data: 2018-12-07, rozmiar: 14 KB
Załącznik 1
Data: 2018-12-07, rozmiar: 28 KB
Załącznik 2
Data: 2018-12-07, rozmiar: 30 KB