17 stycznia 2019

Informacja w sprawie Medali Komisji Edukacji Narodowej – 2019 r.

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin,

Dyrektorzy Szkół i Placówek

województwa warmińsko-mazurskiego

  

Informuję, że w 2019 roku termin składania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
upływa 22 lutego 2019 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

 • pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych
  do Medalu/i Komisji Edukacji Narodowej,
 • wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku
  w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu
  (załącznik nr 1),
 • podpisanych przez kandydata: klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

 

Jednocześnie informuję, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży
oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy
o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW również drogą elektroniczną, na adres email: mpiskorska@ko.olsztyn.plzałącznik nr 3.

 

 

UWAGI FORMALNE opracowane na podstawie najczęściej występujących błędów

 w składanych wnioskach:

 

 

 1. Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2
  do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r.
  w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. (Dz.U. z 2000 r. Nr 99 poz.1073 ze. zm.).
 2. W rubryce nr 7 należy przystawić:
 • pieczątkę nagłówkową/adresową szkoły z pełnymi danymi oraz pieczątkę imienną dyrektora szkoły – w przypadku wniosku dla nauczyciela,
 • pieczątkę nagłówkową/adresową organu prowadzącego z pełnymi danymi
  oraz pieczątkę imienną osoby odpowiedzialnej za ścisłość danych zawartych we wniosku – w przypadku wniosku dla dyrektora.
 1. Uzasadnienie powinno prezentować konkretne, szczególne zasługi kandydata. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie z uwzględnieniem dat realizowanych zadań i osiągnięć. Na początku uzasadnienia w punkcie 8 wniosku proszę umieścić informację o stażu pracy kandydata – łącznie oraz w danej placówce.
 2. W przypadku kandydatury nauczyciela wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Fakt ten należy potwierdzić w ostatnim zadaniu uzasadnienia zapisem: „Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę)”. Opinia rady pedagogicznej musi być aktualna – z bieżącego roku kalendarzowego.
 3. Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie. Rubrykę nr 9 (Organ przedstawiający…) wypełnia Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 4. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki (minimum 10 punktów).
 5. Wniosek winien być sporządzony w jednym egzemplarzu zadrukowanym obustronnie.
 6. Do wniosku o nadanie Medalu KEN proszę nie załączać „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie”.

 

Ostateczny termin składania wniosków do  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn  upływa dnia 22 lutego 2019 r. (data wpływu do KO).

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno – Prawny), tel. 89 5232 316.

 

Podstawa prawna:

 • 51 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 Nr 99, poz. 1073 ze zm.).

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki