18 marca 2019

Seminarium branżowe w Lidzbarku Warmińskim                                                       

7 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim odbyło się kolejne z cyklu seminariów branżowych „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym” realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorami wydarzenia byli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. W seminarium uczestniczyli: Wicestarosta Lidzbarski, pracodawcy z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, budowlanej, handlowej i spożywczej, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim, dyrektorzy szkół oraz doradcy zawodowi powiatu lidzbarskiego. Przedsięwzięcie poświęcone było zmianom w kształceniu zawodowym, zapotrzebowaniu na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku pracy, współpracy szkół z pracodawcami oraz doradztwu zawodowemu.

Przybyłych na seminarium gości przywitał Adam Brodowski, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim. Wicestarosta Lidzbarski – Jarosław Kogut w swoim wystąpieniu podkreślił znaczącą rolę pracodawców w kształceniu zawodowym, którzy posiadają największą wiedzę na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i zawody.

Koordynator ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Grażyna Dywańska zapoznała zebranych z nowymi rozwiązaniami w kształceniu zawodowym. Zmiany dotyczą zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, dopasowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotowaniu zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Podkreśliła, że jednym z głównych celów działalności szkół prowadzących kształcenie zawodowe powinno być przygotowanie absolwentów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. W związku z tym, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe wprowadza się możliwość przygotowania uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania określonego zawodu, przygotowanie młodzieży do uzyskania kwalifikacji rynkowej określonej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, nabywanie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, zwiększających szanse na zatrudnienie.

Renata Iłeczko, wojewódzki koordynator Programu „Laboratorium. Mój profil” przedstawiła cele i założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu. W obecnym r. szk. realizowana jest trzecia edycja programu, którym objęte jest całe województwo warmińsko-mazurskie. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie uczniów klas siódmych, ósmych oraz trzecich gimnazjalnych w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej, a także promocja szkolnictwa branżowego i lokalnej przedsiębiorczości. Wskazała na rolę pracodawców w systemie oświaty.

Z Barometrem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lidzbarskim zapoznała zebranych Sylwia Bęś, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Przedstawiła sytuację lokalnego rynku pracy.

Dr Izabela Gładkowska, absolwentka Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, w wystąpieniu on-line „Z Warmii do Singapuru, czyli jak zostałam jedynym polskim naukowcem w Nestle, największej firmie produkującej żywność na świecie” pokazała w jaki sposób można osiągnąć sukces zawodowy.

Doświadczenia organizacji rzemieślniczych w zakresie kształcenia zawodowego przedstawił – Stanisław Rynkiewicz, dyrektor Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim.

„Przykładami dobrych praktyk – stażami zawodowymi uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim” podzielił się Adam Brodowski, dyrektor szkoły, wskazując na korzyści dla szkoły, uczniów i nauczycieli, wynikające z realizacji licznych projektów. Dyrektor będący jednocześnie autorem i koordynatorem programów, wskazał, że młodzież dzięki uczestnictwu w stażach, zdobywa praktyczne doświadczenie oraz dodatkowe uprawnienia zawodowe. Ponadto dzięki środkom z projektów doposażono pracownie szkolne w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.

Seminarium było okazją do pokazania, w jakim kierunku szkoły powinny podążać, aby skorelować swoje działania z potrzebami rynku pracy. Przedstawiono przykłady współpracy szkół z pracodawcami, która gwarantuje rozwój szkół, jest szansą na zdobywanie zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, a tym stwarza korzyści dla pracodawcy – możliwość przygotowania przyszłych pracowników pod potrzeby przedsiębiorcy oraz rozwiązania mające na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia i dostosowania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Podczas seminarium podkreślono wagę doradztwa zawodowego, wskazując na jego znaczenie w kontekście wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.