30 maja 2019

V Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

24 maja 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie, odbyło się V spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy W-MKO poświęcone podsumowaniu zadań realizowanych w r. szk. 2018/19.

Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki w swoim wystąpieniu podziękował dyrektorom szkół wchodzącym w skład Rady Dyrektorów za aktywny udział w pracach Rady, podkreślił znaczącą rolę szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie Warmii i Mazur oraz ich współpracę z pracodawcami. Poinformował zebranych, że wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, dążąc do zbudowania płaszczyzny współpracy pracodawców ze szkołami planuje się utworzenie w naszym województwie Klastra Edukacyjnego.

Dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Małgorzata Hochleitner, przedstawiła główne założenia konferencji podsumowującej działania w zakresie kształcenia zawodowego, w tym przyznawania wyróżnień pracodawcom i nauczycielom zawodu w postaci tytułu „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz”, konkursu „Kreatywna i innowacyjna szkoła” oraz konkursu realizowanego w ramach Programu „Laboratorium. Mój Profil”. Termin konferencji ustalono na wrzesień 2019 r.

Koordynator ds. kształcenia zawodowego Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki w Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Grażyna Dywańska, podsumowała zadania przeprowadzone w zakresie kształcenia zawodowego w obecnym roku szkolnym. W ramach realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w r. szk. 2018/19 „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego” przeprowadzono m. in. 10 Seminariów Branżowych „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym” w różnych powiatach naszego województwa z udziałem m.in. przedstawicieli kuratorium oświaty, organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, nauczycieli, konsultantów z Instytutu Badań Edukacyjnych i in., 5 kwietnia 2019 r. odbył się Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy w którym uczestniczyli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Prezydent Olsztyna, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W kongresie wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, pracodawcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz środowisk związanych z kształceniem zawodowym.

W części konferencyjnej przedstawiono kluczowe zmiany w szkolnictwie branżowym, natomiast część wystawiennicza była okazją do zaprezentowania potencjału 35 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w 16 różnych branżach. Stoiska przygotowane przez szkoły i przedsiębiorców odwiedziło ponad 1000 osób. Podczas kongresu podpisano 11 porozumień pomiędzy szkołami, pracodawcami i innymi podmiotami w zakresie współpracy na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego; wręczono 10 pracodawcom podziękowania Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zaangażowanie we współpracę ze szkołami branżowymi. Wydarzeniu towarzyszyło Mobilne Centrum Edukacyjne, dające możliwość udziału w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Podczas V spotkania Wojewódzkiej Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych ustalono zadania do realizacji na kolejny rok szkolny.