25 czerwca 2019

Dotacja podręcznikowa – informacja dotycząca refundacji środków poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2019 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie pragnie zwrócić Państwa uwagę na kwestię związaną z refundacją poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Szkoły składając informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej powinny w części dotyczącej refundacji podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości. Zwrot jednostkom samorządu terytorialnego środków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych tj. refundacja wydatków przekazywana w formie dotacji z budżetu państwa stanowi dochód danej jednostki samorządu terytorialnego. O ile środki te nie zostaną ponownie wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych celem zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić o ujęcie ich w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej niż rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, tj. w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe. W rozdziale tym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe poniesione w roku szkolnym 2018/2019 do dnia 31 grudnia 2018 roku i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2019 roku (bez 1% kosztów obsługi zadania).

Jednocześnie pragnę zwrócić Państwa uwagę na kwestie związane z rozliczeniem dotacji przyznanej w roku bieżącym dotychczasowym gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne lub dotychczasowym gimnazjom niepublicznym, które funkcjonują, jako samodzielne szkoły do 31 sierpnia 2019 roku. W zakresie kwot refundacji wydatków. W związku z tym, że szkoły te kończą swoją działalność w terminie wcześniejszym niż termin rozliczenia dotacji określony w art. 59 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych właściwe jednostki samorządu terytorialnego powinny od ww. szkół pozyskać do końca sierpnia 2019 roku informacje pozwalające na prawidłowe i terminowe rozliczenie środków z dotacji.

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki