17 lipca 2019

Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Informujemy, że w Ogłoszeniu o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego z dnia 15 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W informacji o wymaganiach koniecznych w lit. d usuwa się zapis „w okresie ostatnich 5 lat”,
  2. W informacji o wymaganych dokumentach dodaje się pkt. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy”.

Załączniki

Ogłoszenie o naborze
Data: 2019-07-17, rozmiar: 29 KB