14 sierpnia 2019

Weryfikacja naliczonych dotacji na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2019 roku

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2019 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych 1 .

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Jednocześnie informuję, że od 26 marca 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji2.

Rozporządzenie wprowadziło nowy wskaźnik, określający liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne. Nowy wskaźnik zastąpił dotychczasowy dotyczący liczby osób pobierających zasiłki okresowe.

Na podstawie ww. rozporządzenia Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz pierwszy dokonało podziału środków na stypendia i zasiłki szkolne w oparciu o dane SIO, zweryfikowane przez gminy, które wskazały liczbę uczniów, którym przyznano stypendium szkolne.

Przesyłam również Państwu tabelę (do stosowania i wykorzystania) dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 4 września 2019 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania). Kolumna z kwotami naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska 89-5232-559.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

——————————————————————————————-

1 Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.2203 z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2019 roku w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. poz. 554).

 

Załączniki