19 sierpnia 2019

Dotacja podręcznikowa – aktualizacja złożonych wniosków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2019 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2019 r., poz. 574), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 23 marca 2018 r., poz. 611) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2018 r., poz. 615). W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie aktualizacji złożonych wniosków niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych (klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Aktualizację wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2019 r. należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Formularze nr 4 i nr 5 (dla dyrektorów szkół załączniki nr 1 i nr 2) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności oraz podanymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji stanowią załączniki niniejszego pisma. Hasła dostępowe do wypełnienia ww. załączników zostaną przesłane drogą e-mailową do organów prowadzących szkoły.

Załączniki nr 1, 2, 4, 5 dostępne są również na stronie MEN w zakładce: Co robimy > Podręczniki > Darmowe podręczniki > Dotacja celowa na podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

W załączeniu tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Wypełnione korekty wniosków (załącznik nr 4 i nr 5) o udzielenie dotacji celowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 września 2019 r.

Uwaga!

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz (załącznik nr 5).

Jeżeli w wyniku aktualizacji wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych art. 58 ust. 10) , zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Kwoty nadwyżki wnioskowanej dotacji należy zwrócić na rachunek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Kontroli o numerze 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000.

 Bardzo Państwa proszę o rzetelne i przemyślane ustalenia aktualizacji wnioskowanej wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 13 września 2019 roku.

Telefon do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk 89 523 23 83.

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki