20 września 2019

Praktyczna nauka zawodu organizowana za granicą – informacja przekazywana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe
Techników, Branżowych szkół I stopnia, Szkół policealnych

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie określa między innymi warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z zapisami § 7 ust.5 w/w rozporządzenia w przypadku umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację zawierającą:

  1. miejsce realizacji praktycznej nauki zawodu;
  2. określenie podmiotu, z którym została zawarta umowa;
  3. liczbę uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie tej umowy;
  4. terminy, w jakich jest realizowana praktyczna nauka zawodu na podstawie tej umowy.


Osoba do kontaktu:
Grażyna Dywańska – koordynator ds. kształcenia zawodowego
Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
dywanska@ko.olsztyn.pl
tel. 89 52 32 533

Załączniki