5 listopada 2019

Projekt „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe”

Przekazujemy Państwu materiały w celu ich wykorzystania z realizacji projektu „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Projekt realizowany był w okresie od listopada 2018 r. do października 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Głównym celem projektu było doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru w obszarze kształcenia zawodowego, poznanie form i metod nadzoru w innym kraju europejskim oraz dobrych praktyk stosowanych w zakresie doradztwa zawodowego w Portugalii. Celem projektu było także opracowanie narzędzia informatycznego umożliwiającego dyrektorom i nauczycielom szkół prowadzących kształcenie zawodowe, monitorowanie i ocenę stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego.

Przekazujemy Państwu materiał informacyjny na temat rozwiązań stosowanych w nadzorze pedagogicznym i doradztwie zawodowym w Portugalii opracowany przez uczestników projektu oraz narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, stworzone w oparciu o arkusz kalkulacyjny EXCEL wraz z opisem aplikacji i instrukcją obsługi programu dla nauczyciela. Materiały są dostępne do pobrania pod adresem: www.kuratorium.waw.pl