9 grudnia 2019

Rozliczenie finansowe „Wychowanie Przedszkolne” za 2019 rok – Gminy i Powiaty

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2019 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania Przedszkolnego”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

  1. Załącznik 1 – tabela – dotyczy rozliczenia dotacji za 2019 rok z dokładnością do groszy w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2020 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al.
M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Mateusz Marcinek 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2019-12-10, rozmiar: 32 KB