17 stycznia 2020

Informacja w sprawie Medali Komisji Edukacji Narodowej – 2020 r.

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin,

Dyrektorzy Szkół i Placówek

województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

 

Informuję, że w 2020 roku termin składania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej, które wręczane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
upływa 21 lutego 2020 r.

Dostarczony do Kuratorium Oświaty w Olsztynie komplet dokumentów winien składać się z:

 • pisma przewodniego zawierającego nazwisko/a kandydata/ów proponowanego/ych
  do Medalu/i Komisji Edukacji Narodowej,
 • wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku
  w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu
  (załącznik nr 1),
 • podpisanych przez kandydata: klauzul informacyjnych oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

 

Jednocześnie informuję, że Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży
oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. W razie dużej liczby składanych wniosków z danego organu prowadzącego (więcej niż 10) prosimy
o przekazywanie LISTY KANDYDATÓW również drogą elektroniczną, na adres email: mpiskorska@ko.olsztyn.plzałącznik nr 3.

 

 

UWAGI FORMALNE opracowane na podstawie najczęściej występujących błędów

 w składanych wnioskach:

 

 

 1. Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2
  do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r.
  w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. (Dz.U. z 2000 r. Nr 99 poz.1073 ze. zm.).
 2. W rubryce nr 7 należy przystawić:
 • pieczątkę nagłówkową/adresową szkoły z pełnymi danymi oraz pieczątkę imienną dyrektora szkoły – w przypadku wniosku dla nauczyciela,
 • pieczątkę nagłówkową/adresową organu prowadzącego z pełnymi danymi
  oraz pieczątkę imienną osoby odpowiedzialnej za ścisłość danych zawartych we wniosku – w przypadku wniosku dla dyrektora.
 1. Uzasadnienie powinno prezentować konkretne, szczególne zasługi kandydata. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie z uwzględnieniem dat realizowanych zadań i osiągnięć. Na początku uzasadnienia w punkcie 8 wniosku proszę umieścić informację o stażu pracy kandydata – łącznie oraz w danej placówce.
 2. W przypadku kandydatury nauczyciela wniosek musi być zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zgodnie z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.).

Fakt ten należy potwierdzić w ostatnim zadaniu uzasadnienia zapisem: „Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu (podać dokładną datę)”. Opinia rady pedagogicznej musi być aktualna – z bieżącego roku kalendarzowego.

 1. Wniosek należy wypełnić do rubryki nr 8 włącznie.

Rubrykę nr 9 (Organ przedstawiający…) wypełnia Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

 1. Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki (minimum 10 punktów).
 2. Wniosek winien być sporządzony w jednym egzemplarzu zadrukowanym obustronnie.
 3. Do wniosku o nadanie Medalu KEN proszę nie załączać „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Ostateczny termin składania wniosków do  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn  upływa dnia 21 lutego 2020 r. (przy przekazywaniu wniosków korespondencyjnie decyduje data stempla pocztowego).

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z Magdaleną Piskorską (Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wydział Administracyjno – Prawny), tel. 89 5232 316.

 

Podstawa prawna:

 • 51 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r.
  poz. 2215),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 nr 99, poz. 1073 ze zm.).