11 maja 2020

Komunikat MEN dot. turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo,

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie przypomina o obowiązku realizacji zajęć dla młodocianych na turnusach dokształcania teoretycznego zawodowego. Zajęcia w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zawieszenie przepisu § 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2019 r., poz.652 uniemożliwiającego realizację kształcenia na turnusach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z ramowym planem nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Przepis ten w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie został zawieszony. W związku z powyższym nie ma możliwości przesunięcia realizacji turnusu zaplanowanej w danej klasie na ten rok szkolny do klasy programowo wyższej.