9 czerwca 2020

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

Termin rozpoczęcia naboru 8 czerwca 2020 r.

Termin zakończenia naboru 15 lipca 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na doradców metodycznych, którym powierzone będą zadania ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych:

1 Język angielski – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1.
2 Matematyka – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Wł. Sikorskiego 5 A; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 13; Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nidzicy, ul. Wyborska 1; Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku, ul. Smętka 5.
3 Technologia informacyjno-komunikacyjna – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. Wł. Sikorskiego 5 A; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1; Warmińsko-Mazurki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Głowackiego 17.

WARUNKI PRACY

 1. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
 2. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.
 3. Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany. Zachowana zostanie zasada, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

a) rozwijaniu umiejętności metodycznych,
b) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
c) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania, podejmowaniu działań innowacyjnych.

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

 1. Udzielanie indywidualnych konsultacji.
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych.
 3. Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.
 4. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia.

WYMAGANIA KONIECZNE

a) zatrudnienie w szkole lub placówce;
b) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, tj.:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • * studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;

c) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
d) co najmniej dobra ocena pracy;
e) udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
f) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
g) umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

WYMAGANIA POŻĄDANE

a) doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy metodycznego lub konsultanta;
b) ukończone kursy doskonalące lub studia podyplomowe dające dodatkowe kwalifikacje bądź kompetencje;
c) ukończony kurs przygotowujący do pracy z dorosłymi i/lub doświadczenie w pracy z dorosłymi;
d) uprawnienia egzaminatora;
e) uprawnienia eksperta ds. awansu zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na nauczyciela-doradcę metodycznego zgodnie z zał. 1.
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy metodycznego w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.
 3. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
 4. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy.
 5. Zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia w szkole w roku szk. 2019/2020.
 6. Zgoda dyrektora szkoły/placówki, w której kandydat jest zatrudniony, na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego.
 7. Udokumentowane osiągnięcia kandydata (np.: osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach, przygotowanie programów edukacyjnych, wychowawczych, wydane publikacje, przygotowywanie raportów oświatowych z przeprowadzonych badań, analiz jakościowych i ilościowych, doświadczenie na stanowisku nauczyciela-doradcy metodycznego, itp.).
 8. Świadectwa, zaświadczenia (lub ich uwierzytelnione kserokopie) potwierdzające doskonalenie zawodowe oraz dzielenie się wiedzą lub prowadzenie zajęć dla nauczycieli w danym obszarze wspomagania nauczycieli i rad pedagogicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata o tym, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 11. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4.

ETAPY NABORU

 1. Przewiduje się trzy etapy naboru kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego.
 2. I etap – analiza dokumentacji złożonej przez kandydatów w ramach naboru na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego, pod kątem spełniania wymagań formalnych, dotyczących:
  a) zachowania terminu do złożenia wymaganych dokumentów,
  b) kompletności wymaganych kopii dokumentów i oświadczeń,
  c) potwierdzenia kopii dokumentów przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  d) wypełnienia przez kandydata wszystkich pól formularza zgłoszeniowego.
 3. Do etapu II Komisja kwalifikuje kandydatów spełniających wymogi formalne.
 4. II etap – analiza dokumentacji złożonej przez kandydata i ocena merytoryczna pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 25 ust. 2 pkt 1-6 ww. rozporządzenia, tj.:
  a) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
  b) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  c) co najmniej dobra ocena pracy,
  d) udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
  e) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne,
  f) umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 5. Do etapu III Komisja kwalifikuje kandydatów danej specjalności, którzy uzyskali największą liczbę punktów z etapu II.
 6. Kandydaci, którzy zakwalifikują się do III etapu, zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. III etap – rozmowa kwalifikacyjna, w wyniku której Komisja dokonuje oceny kompetencji i predyspozycji kandydata.
 8. W drodze naboru wyłoniony zostanie kandydat, który zakwalifikował się do etapu III i uzyskał największą liczbę punktów, jako sumę punktów z II i III etapu naboru. O wyborze kandydata decydują wysokie kompetencje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, które oceni Komisja.
 9. Od decyzji Komisji nie ma trybu odwoławczego. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 10. Powiadomienie pisemne osób, których kandydatury na doradców metodycznych były rozpatrywane w ramach II i III etapu o wynikach naboru, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia Komisji powołanej przez Kuratora Oświaty do przeprowadzenia naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone na etapie weryfikacji dokumentów (I etap naboru), ze względu na niespełnienie wymogów formalnych, nie będą powiadamiane.
 11. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie www.ko.olsztyn.pl.
 12. Po zakończonym naborze nie przewiduje się zwrotu dokumentów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 15 lipca 2020 r. (liczy się data osobistego dostarczenia oferty do urzędu/stempla pocztowego).
 2. Oferty, które zostaną złożone po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
Sekretariat, pok. 382 (piętro III A)

 1. Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji wraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego – podać nazwę specjalności oraz miasto/gmina/powiat miejsca pracy”.
 2. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane oświadczenia określone w ogłoszeniu o naborze, a także wymagane kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

INNE INFORMACJE

 1. Komisja dokona formalnej oraz merytorycznej oceny dokumentów złożonych przez kandydatów.
 2. Metody stosowane w naborze: analiza dokumentacji kandydata, rozmowa kwalifikacyjna.
 3. O wynikach postępowania przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Kuratora Oświaty.
 4. Informacji o naborze udzielane są pod nr tel.: 89 52 32 533, 89 52 32 423.

* § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 1 marca 2019 r. (Dz.U.2019.465) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 2019 r.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2020-06-09, rozmiar: 29 KB