14 września 2020

Ważne! Wyprawka szkolna – weryfikacja danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w 2020 roku

Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Informuję, że z dniem 26 czerwca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 poz. 1227) oraz Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie ostatecznych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i/lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z załączoną tabelę (zał. nr 1).

W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów”. Wartość w pozostałych kolumnach pod nazwą „wysokość dotacji” zostanie wygenerowana automatycznie. Proszę o ich nieuzupełnianie.

Informacje o liczbie uczniów oraz wysokości środków na realizację zadania posłużą do podziału rezerwy celowej poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dane przygotowane zgodnie z załączoną tabelą wraz z podpisem (skan) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 roku na adres poczty elektronicznej: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

W przypadku, gdy w Państwa gminie nie będzie uczniów kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu, proszę przesłać informację negatywną.

Proszę Państwa o dołożenie starań, by przekazane informacje były rzetelne.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. słabosłyszącym,
 3. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 5. niesłyszącym,
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,
 9. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustawę, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz. 2187) uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do:
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
 • klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas II i III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I i II pięcioletniego technikum,
 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • klas III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klasy I i II liceum sztuk plastycznych,
 • klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 • klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
 • szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

Kwoty dofinansowania na poszczególne stopnie niepełnosprawności znajdują się w załączniku nr 1 – TABELA – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku – weryfikacja danych.

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Mateusz Marcinek, tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Wyprawka Szkolna Weryfikacja Danych
Data: 2020-09-14, rozmiar: 56 KB