18 września 2020

Troska o jakość kształcenia – spotkanie z dyrektorami ODN

16 września 2020 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyło się spotkanie poświęcone sieci doradztwa metodycznego i wparcia szkół osiągających niezadowalające wyniki na egzaminach zewnętrznych, w którym uczestniczyli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki, Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki – Małgorzata Hochleitner, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego – Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz, wizytatorzy WKWO oraz dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli. Podczas spotkania podsumowano działania podejmowane przez placówki w okresie pandemii COVID-19. Omówione zostały zadania zaplanowane do realizacji w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia szkół osiągających niskie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Dokonano analizy stanu sieci doradztwa metodycznego w naszym województwie. Przedstawiono ramowy program poprawy efektywności kształcenia, który posłuży tym szkołom do opracowania programu naprawczego przy wsparciu doradców metodycznych i konsultantów. Zebrani zostali poinformowani o projekcie grantowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Dyrektorzy ODN
Dyrektorzy ODN
Troska o jakość kształcenia – spotkanie z dyrektorami ODN
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski
Warmińko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki