28 września 2020

Zaproszenie do pilotażu programu MEN

Od 8 do 30 września szkoły mogą zgłaszać się do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji.

Do 30 września zainteresowane placówki mogą przesłać formularze zgłoszeniowe do wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w kuratoriach oświaty. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe. Zapraszamy do udziału.

Działania w ramach pilotażu

W pierwszej kolejności szkoły przeprowadzą innowacje pedagogiczne. Następnie zostaną przeprowadzone badania na temat skuteczności i efektywności przeprowadzonych rozwiązań. W końcowym etapie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl, zostaną zamieszczone e-materiały w postaci gier komputerowych i wideo.

Działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej gry komputerowe i wideo:

 • opracowanie i zatwierdzenie autorskich programów nauczania;
 • ustanowienie lidera/koordynatora projektu w szkole;
 • wybór oraz wdrożenie gier komputerowych i wideo;
 • udział nauczycieli szkół w różnych formach doskonalenia;
 • zapewnienie wsparcia innowacji przez organ prowadzący szkołę;
 • udostępnienie przykładów dobrych praktyk;
 • wzięcie udziału w badaniach.

Zgłoszenia do pilotażu

Aby zgłosić się do programu, należy:

 • wypełnić formularz (wszystkie punkty);
 • przesłać formularz (wersja edytowalna) mailem do Wojewódzkiego koordynatora ds. innowacji w edukacji na adres: dczlapinski@ko.olsztyn.pl;
 • czekać na kontakt od Wojewódzkiego koordynatora.

Wypełniając formularz w opisie innowacji – oprócz jej tytułu i autora – powinna znaleźć się informacja dotycząca m.in.:

 • rodzaju innowacji: programowa, organizacyjna, metodyczna,
 • zajęć edukacyjnych objętych innowacją,
 • adresatów innowacji,
 • nauczycieli przewidzianych do udziału w innowacji,
 • czasu trwania innowacji,
 • opisu innowacji (na czym polega),
 • wskazania nowatorstwa innowacji,
 • przewidywanych efektów (korzyści dla uczniów / szkoły),
 • warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji działań innowacyjnych,
 • ewaluacji innowacji.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania wojewódzkim koordynatorom – oprócz innowacji pedagogicznych – także: projektów, eksperymentów, programów nauczania, zajęć pozalekcyjnych lub innych form realizacji kształcenia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo. Działania powinny być realizowane w wybranym przez nauczyciela okresie trwania pilotażu tj. do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

Termin zgłaszania innowacji: do 30 września 2020 r.

Podstawa programowa

Wykorzystywanie gier komputerowych i wideo w szkołach wynika m.in. z podstawy programowej, która obliguje nauczycieli do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym korzystania z różnego rodzaju narzędzi informatycznych.

Zadania MEN w pilotażu:

 • opracowanie rekomendacji oraz przykładów dobrych praktyk w zakresie metodyki nauczania oraz bezpieczeństwa dotyczących wykorzystania gier komputerowych i wideo w procesie kształcenia;
 • koordynacja działań wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w zakresie pilotażu;
 • współpraca z innymi instytucjami publicznymi w tym m.in.: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Cyfryzacji Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • współpraca z Radą ds. Informatyzacji Edukacji Ministra Edukacji Narodowej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami wspierającymi naukę z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo (m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Interaktywnego, Fundacja edTech Poland, Interactive Software Federation of Europe, European Schoolnet);
 • współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE), Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w celu zapewnienia ewaluacji zewnętrznej;
 • zapewnienie szkołom z pilotażu dostępu do zintegrowanej platformy edukacyjnej z e-materiałami w postaci edukacyjnych gier komputerowych;
 • współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia informacji o pilotażu.

 Zadania wojewódzkich koordynatorów w pilotażu:

 • ustalenie listy szkół, w których realizuje się nauczanie z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo;
 • pozyskanie danych dotyczących nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo na podstawie autorskich programów nauczania oraz nauczycieli chętnych do prowadzenia takich zajęć;
 • nawiązanie współpracy z organami prowadzącymi szkoły, z uczelniami w zakresie metodyki wdrożenia gier komputerowych i wideo do szkół;
 • nawiązanie współpracy z wiodącymi w województwie ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie upowszechnienia metod pracy w oparciu o gry komputerowe i wideo;
 • wsparcie szkół w opracowaniu innowacji pedagogicznych z zakresu nauczania z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo;
 • nawiązanie współpracy z działającymi na terenie województwa środowiskami informatycznymi, przedsiębiorstwami w celu wsparcia wdrożenia nauki z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo w szkołach;
 • wspieranie organizacji konkursu na najlepsze praktyki wykorzystania nauczania z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo.

Koordynator pilotażu w województwie warmińsko-mazurskim:

Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Kontakt: e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl ; tel. 89 52 32 533

Formularz zgłoszeniowy: www.gov.pl