Kategoria: Profesor oświaty

18 grudnia 2018

Nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty

I. Podstawa prawna:

 • Art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (t.j. Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

II. Wymagane dokumenty:

 • informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty, zawierająca opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 ww. rozporządzenia – w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym – w wersji edytowalnej (formularz nr 1),
 • kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły – przez organ prowadzący,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki, a w przypadku gdy kandydatem jest dyrektor szkoły/placówki – zaświadczenie organu prowadzącego – o aktualnym zatrudnieniu oraz potwierdzające okres pracy pedagogicznej i okres pracy na stanowisku nauczyciela dyplomowanego od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 • klauzula informacyjna dotycząca nauczycieli składających informacje o osiągnięciach do uzyskania tytułu honorowego profesora oświaty (formularz nr 2),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz nr 3).

III. Miejsce złożenia dokumentów:

 • informację o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty, zawierającą opis dorobku zawodowego – w wersji papierowej i elektronicznej – należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Profesor Oświaty” w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn, za pośrednictwem poczty lub osobiście w pokoju nr 382 (sekretariat).

IV. Termin złożenia dokumentów:

 • do dnia 31 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie).

V. Informacje dodatkowe:

 • tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy (art. 9i ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),
 • informacje o osiągnięciach kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty, mogą przedkładać sami kandydaci albo inne podmioty zgłaszające: dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, organy prowadzące, inne podmioty działające na rzecz oświaty,
 • wnioski nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty składa do Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,
 • Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty ocenia dorobek zawodowy kandydata, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • jakość pracy prowadzonej z uczniami,
 • pozytywne oddziaływanie na nauczycieli,
 • wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata,

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

 • opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli,
 • uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,
 • znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli,
 • publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej ( 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty),
 • Kapituła w terminie do dnia 1 lipca każdego roku przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty,
 • tytuł honorowy profesora oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty,
 • nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty Minister Edukacji Narodowej wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł (art. 31 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela).

Formularze do pobrania:

Załączniki