Kategoria: Nagrody

22 marca 2018

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2018 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

(więcej…)

Załączniki

3 października 2017

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznane nauczycielom w 2017 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że Decyzją nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 września 2017 r. w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom z województwa warmińsko – mazurskiego przyznanych zostało 26 nagród.

Serdecznie gratuluję Państwu osiągnięć i życzę kolejnych sukcesów.

Lp. Nazwisko Imię
1. BOĆ Mirosław
2. BONISŁAWSKI Dariusz Piotr
3. CZARNECKA Maria
4. CZERWIŃSKA – KOPCIŃSKA Anna
5. DZIUBA Barbara
6. EJSMONT Barbara
7. FRĄCKIEWICZ-SCHIBOWSKA Elżbieta
8. HARYŃSKI Jakub Jacek
9. JANICKA Ewa
10. JANKOWSKA Katarzyna Beata
11. KAMIŃSKA Wiesława
12. KOTOŃSKA Anna
13. MALKIEWICZ Mariola Małgorzata
14. MICHALEWICZ Ewa
15. MORSKA Janina
16. NOSOWICZ Ewa
17. OBRYCKA Anna
18. OKINCZYC Ewa
19. OŁYŃSKI Waldemar
20. SIERGIEJ Małgorzata
21. SPIKERT Agnieszka
22. STĘPIEŃ Danuta
23. SZELĄG Anna Maria
24. WERNICKA Joanna
25. WITKOWSKA Karolina Zofia
26. ŻYLIŃSKA Joanna

   Warmińsko – Mazurski
        Kurator Oświaty
 Krzysztof Marek Nowacki

29 marca 2017

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2017 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że w 2017 roku termin składania wniosków o przyznanie:

  • nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa 19 maja 2017 r.
  • nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 23 czerwca 2017 r.

Dostarczona do Kuratorium Oświaty w Olsztynie dokumentacja tej sprawy powinna składać się z:

  1. pisma przewodniego zawierającego nazwiska kandydatów proponowanych do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora);
  2. wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (załącznik_nr_1), (załącznik_nr_2);
  3. oświadczenia kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu złożenia wniosku oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik_nr_3).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 nr 131 poz. 1078) nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (…).

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących
szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. Państwa Dyrektorów Szkół uprzejmie proszę o składanie wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem organów prowadzących.

Wnioski muszą być dostarczone bezpośrednio do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn (osobiście lub pocztą) w ww. terminach.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Administracyjno – Prawnego Panią Magdaleną Piskorską, tel. 89 5232 316 (pokój 378).

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Oświadczenie
Data: 2017-03-29, rozmiar: 26 KB
Wniosek o przyznanie nagrody WMKO
Data: 2017-03-29, rozmiar: 28 KB
Wniosek o przyznanie nagrody MEN
Data: 2017-03-29, rozmiar: 29 KB