Kategoria: Nagrody

29 marca 2017

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2017 roku nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że w 2017 roku termin składania wniosków o przyznanie:

  • nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa 19 maja 2017 r.
  • nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty upływa 23 czerwca 2017 r.

Dostarczona do Kuratorium Oświaty w Olsztynie dokumentacja tej sprawy powinna składać się z:

  1. pisma przewodniego zawierającego nazwiska kandydatów proponowanych do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, podpisanego przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego (w przypadku, gdy wniosek dotyczy dyrektora);
  2. wniosku dotyczącego kandydata, przygotowanego na obowiązującym druku w jednym obustronnie nadrukowanym egzemplarzu (załącznik_nr_1), (załącznik_nr_2);
  3. oświadczenia kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu złożenia wniosku oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik_nr_3).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2009 nr 131 poz. 1078) nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej (…).

W celu usprawnienia działań, zwracam się do Państwa – przedstawicieli organów prowadzących
szkoły – z prośbą o umożliwienie dyrektorom szkół składania wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za Państwa pośrednictwem. Państwa Dyrektorów Szkół uprzejmie proszę o składanie wypełnionych wniosków do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem organów prowadzących.

Wnioski muszą być dostarczone bezpośrednio do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10 – 959 Olsztyn (osobiście lub pocztą) w ww. terminach.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków proszę kontaktować się z pracownikiem Wydziału Administracyjno – Prawnego Panią Magdaleną Piskorską, tel. 89 5232 316 (pokój 378).

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Oświadczenie
Data: 2017-03-29, rozmiar: 26 KB
Wniosek o przyznanie nagrody WMKO
Data: 2017-03-29, rozmiar: 28 KB
Wniosek o przyznanie nagrody MEN
Data: 2017-03-29, rozmiar: 29 KB