13 lutego 2020

Oferta pracy

PrzedmiotPsychologia
Termin składania dokumentów2020-06-30
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin20
Opis

Zakres zadań
1. diagnozowanie dzieci i młodzieży (posługiwanie się wystandaryzowanymi narzędziami psychologicznymi)
2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznej
3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
4. prowadzenie zajęć z zakresu:
- profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałaniu pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
- edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych prowadzone z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami
5. dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560)
Uwaga! z możliwością ewentualnego przedłużenia zatrudnienia

Typ szkołyInne
Nazwa szkołyPowiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
MiastoEłk
Kod pocztowy19-300
AdresKajki 8
Powiatełcki
Gminagmina miejska Ełk
Telefon876102747
E-mailpcpp.pelk@gmail.com