26 listopada 2013

Legalizacja dokumentów wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

I Podstawa prawna

25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 893 z późn.zm.)

II Opłata

Zgodnie z § 26 ust.3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt. 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26,00 zł.

Opłatę za legalizację dokumentów (zgodnie z zapisem § 26 ust. 3 przywołanego rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
10-959 Olsztyn
Al. M. J. Piłsudskiego 7/9
Nr rachunku: 25 1010 1397 0035 0622 3100 0000

III Uwaga

Legalizacji dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
Legalizacji świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wydawanych przez komisje okręgowe, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Wymagane dokumenty:
– podanie,
– oryginał dokumentu przeznaczonego do legalizacji,
– dowód wpłaty 26 zł na konto KO. Nr rachunku: 25 1010 1397 0035 0622 3100 0000.