4 stycznia 2018

Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie

zalacznik-nr-1-archiwum zalacznik-nr-2-archiwumPodstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.).
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2016 r., poz. 1506).
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. nr 14 poz. 67 z późn.zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz.1170 z późn.zm.).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1646).

Obowiązek przekazania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wynika z art. 89 ust. 6 (dotyczy szkół publicznych) i art. 172 ust. 5 (dotyczy szkół niepublicznych) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W związku z powyższym dyrektor zlikwidowanej szkoły lub placówki zwraca się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przejęcie dokumentacji przebiegu nauczania. Dokumentację należy przekazać do archiwum Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji szkoły lub placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Kuratorium Oświaty (telefon niżej podany). Przez dokumentację przebiegu nauczania należy rozumieć akta dotyczące przebiegu edukacji uczniów zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz.1170 z późn.zm.).

Uporządkowaną dokumentację zlikwidowanej szkoły, przedszkola, placówki należy przekazać protokolarnie, zgodnie z rzeczowym wykazem akt (w trzech egzemplarzach spisów zdawczo-odbiorczych-zał. nr 1). W imieniu strony przekazującej dokumentację spisy podpisuje dyrektor szkoły/placówki. Strona przekazująca dostarcza dokumentację do archiwum Kuratorium Oświaty w Olsztynie na własny koszt.

W celu uzgodnienia terminu i sposobu przekazania dokumentacji proszę o kontakt:
Marcin Kalcowski – tel. 89 52 32 559
e-mail: mkalcowski@ko.olsztyn.pl

Załączniki