29 stycznia 2018

Opiniowanie planu sieci przedszkoli publicznych

Ustalenie planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych musi spełniać warunki określone w art. 32 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.

Podstawą wyrażenia przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty opinii dotyczącej planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych, będzie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz następujące kryteria:

 1. Prognoza demograficzna (z co najmniej dwuletnią perspektywą) oraz liczba dzieci zamieszkałych w gminie:
  – objętych obowiązkiem spełnienia rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 31 ust. 4-5 Prawa oświatowego),
  – 3-5-letnich, posiadających prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 6-7 Prawa oświatowego),
  – niepełnosprawnych, ze wskazaniem organizacji bezpłatnego transportu oraz miejsca, w którym objęte są wychowaniem przedszkolnym lub realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
 2. Miejsce prowadzenia i liczba miejsc w publicznych:
  – przedszkolach, z wyszczególnieniem prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
  – innych formach wychowania przedszkolnego, z wyszczególnieniem prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
  – oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, z wyszczególnieniem prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;
 3. Miejsce funkcjonowania liczba niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego położonych na terenie gminy wraz z liczbą miejsc;
 4. Organizacja dowożenia dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub pięcioletnich, korzystających z prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, w przypadku, gdy droga z domu do miejsca, w którym zapewniono im możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub korzystania z prawa do wychowania przedszkolnego, przekracza 3 km.,
  z wyszczególnieniem:
  – tras dojazdów,
  – liczby kilometrów pokonywanych z miejsca zamieszkania do miejsca, o którym mowa w pkt. 4,
  – czasu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca, o którym mowa w pkt. 4;
 5. Informacja o organizacji opieki podczas przejazdów;
 6. W przypadku, gdy zmiana sieci następuje na skutek likwidacji publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, należy dołączyć uchwałę w sprawie likwidacji, z informacją czy nie została ona podjęta postępowaniem nadzorczym.