9 lutego 2018

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli od 1.09.2018 r.


UWAGA!!!

Nauczyciele, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po 1 września 2018 r. składają wniosek wraz z dokumentacją na podstawie §  9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).

Staż ww. nauczycieli winien zakończyć się oceną pracy, dokonaną w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1133 z późn.zm.). Warunkiem złożenia wniosku o postępowanie na stopień nauczyciela dyplomowanego jest uzyskanie minimum dobrej oceny pracy za okres stażu.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz.1574),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)


Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – staż zakończony przed 1 września 2018 r.do pobrania


Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – staż zakończony po 1 września 2018 r.do pobrania


Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – do pobrania


KLAUZULA INFORMACYJNA – AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
(do zapoznania się przez nauczyciela i dołączenia do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego)


Komunikat w sprawie udziału przedstawiciela Kuratorium Oświaty w komisji egzaminacyjnej – do pobrania