7 grudnia 2018

Rozliczamy dotacje celowe z rezerw celowych budżetu państwa na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2018 roku wykorzystując wzory tabel w formie Excel (14 arkuszy) – do pobrania.

Arkusz 1– tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji „Pomoc dla społeczności romskiej”,

Arkusz 2 – tabela (w formie Excel)- dotyczy rozliczenia dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

Arkusz 3 – tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne),

Arkusz 4 – tabela (w formie Excel) dotyczy rozliczenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

Arkusz 5 – tabela (w formie Excel) dotyczy zestawienia ilościowo-wartościowego wydatków dokonanych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

Arkusz 6 – tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji inwestycji SP Tuszewo Gmina Lubawa,

Arkusz 7 – tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji na autobus szkolny Gmina Wieliczki,

Arkusz 8 tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji na remont SP w Wieliczkach, Gmina Wieliczki,

Arkusz 9 – tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji inwestycji SP Nr 15 w Olsztynie, Miasta Olsztyn,

Arkusz 10 – tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji inwestycji I LO Powiatu Piskiego,

Arkusz 11 – tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji inwestycji SP Koszelewy Gmina Rybno,

Arkusz 12 – tabela (w formie Excel) – dotyczy rozliczenia dotacji inwestycji SP Rybno Gmina Rybno,

Arkusz 13 – tabela (w formie Excel) dotyczy zestawienia ilościowego wydatków dokonanych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

Arkusz 14 – tabela (w formie Excel) dotyczy informacji o zrealizowanych działaniach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,

Po raz pierwszy do rozliczenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia socjalne) za 2018 rok, dotyczącej wysokości wkładu własnego, mają zastosowanie przepisy art. 121 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017 r., poz. 2203). Proszę zwrócić szczególną uwagę przy rozliczaniu ww dotacji.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania. Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 00329013 9135 0000).

Wypełnione tabele (załączniki w arkuszach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 11 stycznia 2019 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 7/9.

Przypominam Państwu również o przedłożeniu dodatkowych sprawozdań z realizowanych zadań w 2018 roku na odrębnych drukach w terminach określonych w zawartych z Państwem umowach.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie otrzymacie Państwo aktywny załącznik rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2018 rok.

Telefon do kontaktu w sprawach finansowych dotyczących arkuszy od 1 do 12:
– Anna Śliczyńska 89 523 25 59.

Telefon do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących arkuszy 13 i 14:
– Alicja Pogorzelska 89 523 24 23.

Ponadto to Arkusz 13 – tabela (w formie Excel) dotyczący zestawienia ilościowego wydatków dokonanych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, oraz

Arkusz 14 – tabela (w formie Excel) dotyczący informacji o zrealizowanych działaniach w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” należy przesłać w formie elektronicznej na adres: apogorzelska@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

TABELA
Data: 2018-12-07, rozmiar: 91 KB