7 grudnia 2018

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2018 rok

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Zgodnie z art. 59 ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku na wyposażenie szkół podstawowych oraz klas III dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe według wzoru (tabela nr 1 w formie Excel). Kwoty niewykorzystanej dotacji należy zwrócić na rachunek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000 w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku (w przelewie należy podać, rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej).

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn niewydatkowania. Powyższa tabela posłuży do rozliczenia dotacji celowej przez służby finansowo – księgowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Wypełnioną tabelę w formie papierowej, podpisaną przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 11 stycznia 2019 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10 – 959 Olsztyn, al. M. J. Piłsudskiego 7/9.

Ponadto uprzejmie proszę o sporządzenie dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej rocznego rozliczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku (Dz. U. z 30 marca 2018 r., poz. 655), które reguluje m. in.:

– sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku- przez dyrektora szkoły podstawowej lub dotychczasowych gimnazjów na wyposażenie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe załącznik nr 6 i 7,

– sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2018 roku- przez jednostkę samorządu terytorialnego- na wyposażenie szkół podstawowych lub dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe załącznik nr 8 i 9.

Nadmieniam, iż na stronie internetowej MEN zostały zamieszczone elektroniczne wzory formularzy do rozliczania dotacji podręcznikowej w 2018 roku, pod linkiem: men.gov.pl / w zakładce – Co robimy – Finansowanie edukacji – Informacje.

Załączniki nr 8 i 9 należy wypełnić w formie papierowej i podpisane przez osobę reprezentującą urząd przesłać pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M. J. Piłsudskiego 7/9. Rozliczenia należy dokonać w terminie określonym w rozporządzeniu, to jest do dnia 31 stycznia 2019 roku. Zwracam się do Państwa z prośbą o, w miarę możliwości wcześniejsze przesłanie powyższych załączników.

Uwaga: Jednostka samorządu terytorialnego składa załączniki nr 8 i 9. Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz.

Załączniki nr 8 i 9 (z naniesionymi kwotami otrzymanej dotacji) zostaną przesłane na Państwa adresy e-mailowe. W załączniku nr 8 należy wypełnić część I – III (część I dotyczy rozliczenia zakupu podręczników, część II dotyczy rozliczenia zakupionych ćwiczeń, część III dotyczy zwrotu refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2017/2018).

Załączniki nr 9 dla każdej niepełnosprawności należy wypełnić oddzielnie (wypełniamy część I – III, część I dotyczy rozliczenia zakupu podręczników, część II dotyczy rozliczenia zakupionych ćwiczeń, część III dotyczy zwrotu refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2017/2018).

Przypominam Państwu, że w 2018 roku koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej. Na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, jako załącznik (nr 2) pisma zamieszczono wykaz jednostek samorządu terytorialnego przedstawiający kwoty przekazanych środków (w wykazie uwzględniono 1% kosztu obsługi zadania) na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykaz ten posłuży Państwu do rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

Bardzo Państwa proszę o dołożenie starań o jak najrzetelniejsze rozliczenie otrzymanych dotacji.

Telefon do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk: tel. 89 523 23 83

Załączniki:

zał. nr 1- tabela rozliczenie dotacji celowej do Wydziału Finansów i Kontroli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,

zał. nr 2 – wykaz kwot dotacji przekazanych dla jednostek samorządu terytorialnego,

zał. nr 3 – załącznik nr 6 – 7 rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2018 r.,

zał. nr 4 – załącznik nr 8 – 9 rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2018 r.

Warmińsko – Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Załącznik nr 2 - wykaz kwot dotacji
Data: 2018-12-07, rozmiar: 21 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik nr 6-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik nr 7-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 8-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 243 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 9-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 244 KB