13 grudnia 2018

Seminarium branżowe w Pasłęku                                               

5 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół w Pasłęku odbyło się Seminarium branżowe pn. „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym”. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele organu prowadzącego, urzędu pracy, kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, nauczyciele, lokalni przedsiębiorcy m.in. z branży handlowej, usługowej, gastronomicznej, cukierniczej i hotelarskiej.

Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie przedstawiła założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil” realizowanego od r. szk. 2016/17, którego głównym celem jest wsparcie uczniów klas siódmych, ósmych oraz trzecich gimnazjalnych w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej, a także promocja szkolnictwa branżowego i lokalnej przedsiębiorczości. W swoim wystąpieniu wskazała na rolę pracodawców w systemie oświaty.

Ze zmianami w kształceniu zawodowym zapoznała uczestników seminarium koordynator ds. kształcenia zawodowego, Grażyna Dywańska. Podkreśliła konieczność wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu, dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zapoznała z organizacją kształcenia w szkołach branżowych, warunkami uruchamiania przez szkołę kształcenia w nowym zawodzie, dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

Mirosława Siwińska, koordynator Powiatowego Urzędu Pracy, Filia w Pasłęku, w wystąpieniu nt. „Młodzież na lokalnym rynku pracy – bezrobocie, aktywizacja” przedstawiła sytuację młodzieży na rynku pracy. Omówiła działania podejmowane przez urząd pracy w ramach realizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych.

Grażyna Sadowska, koordynator projektu „Nowoczesny staż – mobilny uczeń”, przedstawiła dobre praktyki w kształceniu zawodowym. Wskazała na korzyści z uczestnictwa uczniów Technikum Nr 1 w stażach, dzięki którym młodzież zdobywa praktyczne doświadczenie.

Bolesław Lewiński, specjalista ds. marketingu hotelowego w Hotelu ELBLĄG w swoim wystąpieniu „Hotelarz – zawód z pasją” wskazał jakie osoby są najbardziej cenione na rynku pracy.

Maria Stelmaczonek, współwłaściciel firmy PPHU ELVIS w Pasłęku wskazała na rolę pracodawców w systemie kształcenia zawodowego, współpracę przedsiębiorców ze szkołami.

Seminarium było okazją do pokazania, w jakim kierunku szkoły powinny podążać, aby skorelować swoje działania z potrzebami rynku pracy. Dobrze zaplanowana współpraca pracodawców i szkół niesie ze sobą korzyści w zakresie pogłębiania i aktualizacji kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów.